De Waal Stamreeks

Familiewapen Johan de Waal

Genealogie De Waal

I Lambert ( Gerritszn?) de Wael, geb. 1480/90 tr. NN

II Dirck Lambertszn. de Wael, geb. ca. 1510/20 tr.
Heijlken Gerritsdr. Bacx, geb.ca.1510, dr. van Gerrit Adriaenszn. Bacx. Zij hertr. Adriaen Corneliszn.
Kinderen:
a) Dirck, geb. ca. 1538 Wijk, kerkmeester te Wijk 1595 tr. Egbertjen Ottensdr.wed.van Jan van Eijndhoven
b) Aeltgen, geb Wijk ca. 1545,overl 1635 tr. Michiel Huybertszn. van Kerckwijck
c) Lambert, geb. Wijk ca. 1545 volgt IIIa
d) Adriaen, geb. Wijk 1559 volgt III

Heusden R413 fol. 27 1579:
Wij, Dirick Loeff Henricxsen ende Merten Jacobsen van Wijck, schepenen in Heusden tuijgen onder zegelen dat Gerrit Back Adriaansz gelooffden Adriaan Geeselssoon vierdalven Carolus gulden siaers erfftijns erfflijcken ende alle jaer te gelden…. Dalts te weten op ende vuijt een geseet metter timmeringhe daerop staende groot dorhalve mergem lands gelegen inden banne van Wijck, Joncker Gerrit Spierinck erve oostwaert, den abt van Middelborchs erven westwaert streckende vande Veltstraat aff totter Oerne steeck toe… gegeven tot jaer ons Heeren 1567 op ten 17e Juneij.

Heusden R238,folio 15v.,22.7.1591
So hebben schepenen van Heusden ten versoucke van Lambert Huijbertszn van der Plas(procureur) doen oproepen Jam Rochen Schout tot Wijck, Cornelis Janszn Spiering, Bernt Rochuszn, Dingen Henricxen, Seger Melszn(Back), Dirck Lambertszn de Wael, Dirck Dircxen de Wael en Adriaen van Rijswijck om betaling 20 Karolus gulden over de huijze van 6 schaer weijden op Wijckerzandt over ´t gebruick van de jaren 1590.

Heusden R220,processtukken, 3.1.1601
Tussen Dirick Dirckszn.de Wael als mede erfgenaam van Adriaen Cornelsz. Huijsvrouwe Heijltjen Bacx ten eenre, aanlegger contra Michiel Huijbertszn.van Kerckwijck, nom.Uxoris, Anthonis Willemse van Veen als mede erfgenaam van de voors. Heijltjen Bacx met Adriaentgen Cornelsdr., weduwe Gijsbert Dirckszn tot Aelborgh als erfgen.van Adriaen Cornelsz.saliger haren broeder ten andere zijde.

Heusden R449, folio 96, 1.11.1616
Dat Egbertjen Ottensdr., lest wed. van Dirck Dircxsz.de Wael (haar voogd was Adriaen Dircxsz.de Wael) schuldbekentenis van 259 Carolus gulden aen Hans Willemsz.de Weirt….verbijende daarvoor een huijs gelegen op ´t Spijck tot Wijck metten Hoplandt, boomgaerten en plantagien (daenin zijwoont) noch haer 3e part van een geseet op de perrick tot Wijck gelegen genaempt Hilleken Stoocken geseet offte hof, belendt de gemeenestraet oostw. De kijnderen+erfgenaemen van Gijsbert Mollenwestw.. de weeskinderen van Seger Cornelsz. Haspels, zuijtw. ende Gerrit Adriaenszn Bacx vanwegen Jan Gerritzn. Bacx geprocreert bij Peeterken Jans van Eijndhovendsdr.noortw.en vorigen de voors 2 parcheelen van goederen, de voornoemde Egbertjen te deelen gevallen zijn tusschen haer ende haere kinderen geprocreert bij saliger Jan van Eijndhoven ende Dirck Dirckxsz.de Wael voors.volgens de akte van Scheijdingen en deeling van 3 juli 1615 voor de Rechterlijke instantie te Wijck gemaekt tussen haer en haer behout zoon Seger Cornelsz. Haspels

III Adriaen Dirckzn. de Wael, geb. Wijk ca 1559, Borgemeester te Wijk ( 1595 ). De WaelZie Heusden R242,fol.91, 9.11.1598, overl. voor 25-2-1631 tr. Lijsken Woutersdr., overleden voor 25-2-1631
Kinderen:
a) Dirck, geb. 1590/1600
b) Wouter, ” ” , volgt IV
c) Adriaen, ” ”
d) Roelof, ” ”
e) Jan ” ”
f) Lijsken, ” ”
g) Baeijen, ” ” tr. Lijscken Jansdr. de Ruijter

Heusden R646, fol19, 25.2.1631
Dat Dirck,Wouter,Adriaen, Roelof ende Jan Adriaenssoon de Wael. Mitsgaders Willem Poorter schout tot Wijck, voocht van Lijsbeth Adrieanse de Wael, gebroederen ende suster, kinderen ende erfg.van wijlen Adriaen Dircksen de Wael ende Lijske Wouters hare SA: vader ende moedder, verteechen op twee handt landts wesende hopland ende boomgaerdt Mette timmeringhe daerop staende gelegen to Wijck op het Spijck, bel.de erfgen.van Jan Adraense Back, Dingen….de Reus ende erfgen. Van Sa: Aert Jorissen van Wijck etc t.b.v. Baeijen Adraensen de Wael hun broeder.

IIIa Lambert Diericks de Wael, geb. Wijk ca. 1545 tr. Eijken Jacobsdr.
Kinderen:
a) Dirck

Heusden R411,fol.8, 18.2.1577
Hierin wordt vermeld de schouten Dick Dirckzn de Wael en Willem Rochuszn als voogden ende momber van het weeskind van Lambert Diericks de Wael, genaamd Dierick verweckt bij Eijken Jacobsdr.

IV Wouter Adriaenszn. de Wael, geb, Wijk ca. 1590/1600 tr.
Aeltgen Jansdr de Ruijter, dr. van Jan Hermanszn. de Ruijter en Lijsken Thomasdr.
Kind:
a) Jan, geb. ca. 1630/40 volgt V

Heusden R485, fol.13. 2.3.1652
Dat Thomas de Ruijter, schepen in wette deser stede sich aftuijgende voor hem selven ende hem sterck maickende voor Claes de Ruijter, mitsgaders als neffens Jan Jacobssen tsamen voochden vant naegelaten weeskind van wijlen Jan de Ruijter, Thonis de Ruijter, Gerard Janssen als man ende voocht van Lijsken de Ruijter, Baeijen Adriaensen de Wael als man en voocht van Lijsken de Ruijter, Wouter Adriaensen de Wael als man en voocht van Aeltgen de Ruijter,alle kinderen ende erfgenamen van wijlen Jan Hermanissen de Ruijter en Lijsken Tomass, haer saliger vader ende moeder. Verteechen op seeckre stuck lants sijnde hoplandt ende boomgaert groot drije Hondt gelegen onder de bannen van Wijck, ontrent het Kerckeijndet,bel.oost Aerdt Cornelissen van Nieucoop erve cum suis,zuijden Cornelis Berntsen erve, west ende noort de gemeene straete,Mette dijck etc t.b.v. Frans Lenrtszn.van Helden als man en voocht van Grietgen de Ruijter als henluijden geen recht meer daeraen te behouden. Verkocht voor 1025 gulden tot in 3 termijnen.

V Jan Wouterszn. de Waal, geb. ca. 1630/40, overl. tussen 27-1-1683 en 7-10-1687, tr.
Maria Jansdr. van Drunen, overl. voor 24-9-1693, dr. van Jan Franszn. van Drunen
Kinderen:
a) Jan, de oudste, geb. ca. 1660/70, overl. voor 1712, eigenaar van een houtwinkel te Wijk, wonende Papenhuis op Paaps Hof, tr. Cornelia Huiberts Pullen, dr. van Huibert Bastiaans Pullen en Dingena Hendriks van Wijk. Hiervan zijn 8 kinderen bekend.
b) Wouter, geb. ca. 1660/70, tr. Huibertje Bastiaensdr. Bakxs, geb..ca. 1670/1680
c) Maria, geb. ca. 1660/70
d) Jan, de jonge, geb. ca. 1670 volgt VI

Heusden R515,27. 1.1683
Dat Juffr.Maria van Elten,wed.van de heer outrait Hendrik van Drunen, won. Te Heusden verteech op 5 honden boomgaert en griendinghe met huis en esthuijs daerop staende tot Wijck gelegen oost het Wijckersandt,west Huijbert Bastiaense Pullen,zuid d´erve van het Klooster tot Waelwijck, noord Hendrick Bastiaense Pullen……t.b.v. Jan Wouterse de Wael wonende tot Wijck voor 775 gulden.

Wijk R8, 24.9.1693
Scheiding en deling tussen de kinderen van wijlen Jan Wouterse de Wael en Maria van Drunen. Vermeldt Maria Jans de Wael, Wouter Jans de Wael, Jan Jans de Wael en Jan Jans de Wael, alle suster en broederen etc. Het eerste lot is voor Jan Janszn.de Wael, te weten het huijs aan den dijck met vijf honden lants, soo boghert, als grindinghe, bel.oost het Wijckersandt,west Huijbert Bastiaense Pullen, suijden het clooster tot Waelwijck, noorden Hendrick Bastiaense Pullen, hij moet 200 gulden betalen aan lot 3.( deze Jan Janszoon de Wael is Jan de Oude!)
Het tweede lot ten deel gevallen aan Jan Janszoon de Jonge , drie mergen land op Josters verweijde, bel.oost de erfgen.van Johan van Kerkwijck, west de kerck tot Wijck, suijden en noorden de gemeene staeten. Hij moet 200 gulden betalen aan lot 4.
Het derde lot is ten deel gevallen aan Maria Jans de Wael, 3 hont lant, bel.oost´s Heerenstaet, west Jacob Bol, noorden Jacob van Druenen, suijden de gemeene straet. Zij verwerft 200 gulden van lot 1.
Het vierde lot is voor Wouter Janszoon de Wael, een hont en drie quartier hont lant met de timmeringhe daerop staende gelegen op de Hoorwaert, bel. West Adriaen de Reus, noord Sijmen van Nieucoop, suijden Willem de Poorter en de gemeene straet. Nog 4 hont lant bel. Oost Hendrick Pullen en Hermen van der Flier. Hij ontvangt 200 gulden van lot 2.

Wijk OA 733-1692:
Tussen enerzijds de kinderen van Jan Wouterse de Wael en Marigje Jans van Dreunen en anderzijds Jacob Jans van Dreunen, van de boedel nagelaten door Grietien Jans van Dreunen …

Wijk OA 136 dd 26-7-1698
Rekening van Jacob van Drunen, won. alhier tot Wijck in qualiteit als oom van Jan Janse de Wael de jongsten, zoon van jan Wouterse de Wael en Marie Jans van Drunen, met akte van aanstelling van Jan Janse de Wael den oude sijnen broeder tot voogd van over het weeskind.Vaststelling erfdeel in land, goederen en geld nalatenschap Jan Wouterse de Wael..

Heusden R165, fol. 14, 26.1.1699, Rolle van Eijsch en Antwoorden.                                          Comp. schepenen van Heusden: Arien van Kerckwijck, borgemeester tot Wijk, Roelof van Kerckwijck, Arien Cornelis Verhaegen als getrout hebbende Ariaentie van Kerckwijck. Jan Janse Bacx als getrout hebbende Berbera van Kerckwijck, wettige successeuren Fidei Commissair en erfgenaemen van zaliger Juffr. Claere Spierinch van Wel, eijsers contra Jan Janse de Wael, wonende te Wijck, gedaechde, als voogt van sijne minderjarige broeder mede genaemt Jan Janse de Wael, possesseur van seeckere drie mergen acker lant gelegen tot Wijck op juffr. Speiringh verweijde, gekomen uijt ten boedel van de voorn. wijle juffr. Clara Spieringh van Wel zaliger. Belent ten oosten Capiteijn Severijn van Kerckwijck, west de kerk van Wijk, zuijden en noorden de gemeene straet, omme het voors. landt afte staen, en sigh daer mede niet meerder te bemoeijen ende eijsere in qualite voors. dat selve lant te laten gebruijcken en beworden, conform den Testamente van de voors. juffr. Clara Spierings van Wel en daerinne te sien voorts te precederen als naer Rechte cum expensis. In de marge: Walraven (procureur) exhibeert sijne procuratie ende dient van Eijsch ende conclusie deffault.

Wijk OA 146 dd
Rekeningbewijs van Jacob van Drunen, als voogd van de kinderen van Jan Wouterse de Wael en Maria van Druenen over de jaren 1686-93, 1709, 1711 en 1714-23.

Wijk OA 697 dd
Deling en verkaveling tussen enerzijdszijds de erfgenamen van het weeskind van Wouter van den Biesheuvel en Grietien Jans van Druenen, mede namens de kinderen van Jan Wouterse de Wael en Mariecken Jans van Dreunen van de nalatenschap- 1692.
Ibedem: OA 700 dd 1693- mogelijk identiek aan R8 24-9-1693, zie artikel Piet Sanders.

VI Jan Janszn. de Waal, de Jonge, geb. ca. 1670 tr.
Maria van Doesburg
Kinderen:
a) Jan, geb. ca. 1690/1700- volgt VII
b) Maria, geb. ca. 1700/10 tr. Eimbert Cornelszn. Bouman

Den Haag – ONA- 1069:339 en 375 dd 5-6-11705
Inventaris van de boedel en goederen van wijlen Juffr. Huberta van Guldenhoek in haar leven wed. en erfgename van de Heer Willem van Strijp in sijn leven Burgemeester der stad Heusden.
Nr. 75- nog een obligatie onder de handt ten laste van Jan Janse de Wael tot Wijck als principaal en Dirk Maartense Bolhaas als borge en mede principaal ter somme van eenhondert guldens. ( Dit zou ook betrekking kunnen hebben op Jan Janse de Oude )

Wijk – 0025 roll ( civ. Rechtspr. ) blz. 4
De eysers voorn. ( burgm. en schepenen contra Jan de Wael op Papenhof te Wijk gedagvaard- omme te hebben condemnatie tot betalinge ofte tenminste provisie van Nampt. van eenne somme van dartig guldens zijnde guldens van XXI stuvers spruytende ter zaecke wegens bepagt hooygras gestaan hebbende op Wijkersant Dao 1738 gepagt op no. 20.
Let op! De Papenhof is waarschijnlijk hetzelfde als de Munnikenhof, een voormalige uithof van een klooster.

VII Jan Janszn. de Waal, geb. Wijk ca. 1690/1700 tr. 1e ca. 1721 Bastiaantje Zweere Bouman
Tr. 2e Wijk o.tr. 15-4-1724 Jenneke Petersdr. Haspels, ged. Andel 14-2-1706 dr. van Pieter Janszn. Haspels, geb. ± 1680, burgemeester 1716, schepen 1718 en Gijsbertje Cornelisdr. van Triest.
Kinderen:
Ex 1
a) Maria, ged. Wijk 1-11-1721
Ex 2
b) Heiltje, ged. Wijk 13-2-1726 , tr. Pieter Hamelton
c) Cornelis, ged. Wijk 15-6-1727, tr. Johanna Vogelensanck
d) Johannes, ged. Wijk 2-2-1729, volgt VIII
e) Gijsbertje, ged. Wijk 20-8-1730,overl.1-8-1797 te Schiedam, inschr. lidm. N.H. Kerk van Den Haag op 8-7-1762 komende uit Heusden, ondertr. Den Haag16-10-1768 Johannes van Vianen, overl. Rotterdam ( Grote Kerk) 20-10-1789, dr. Anna Catharina van Vianen, ged. Rotterdam 17-5-1772, tr. 25-5-1791 Rotterdam Willem van Walcheren, predikant van Breda
f) Pieternel, ged. Wijk 20-7-1732
g) Lijntje, ged. Wijk 18-4-1734
h) Anneke, ged. Wijk 8-2-1736
i) Maria, ged. Wijk 16-3-1738, overl. Wijk 24-10-1808
j) Huibertje, ged. Wijk 1-5-1740, overl. Wijk en Aalburg 19-11-1821, tr. Teunis van Arkel
k) Willemijntje, ged. Wijk 4-4-1745, overl. Wijk en Aalburg 12-3-1829

Huwelijksregister Den Haag 69v
Waal, de Gijsbertje ondertr. 16-10-1768 Johannes van Vianen, jm uit Dordrecht, wonende te Rotterdam. Gijsbertje van Wijk onder het Land j.d. van Heusden, wonende alhier. Getr..Scheveningse Kerk 6-11-1768. (Zij woonde in 1762 op de Prinsengracht te Den Haag)

Minuutakten 155 -165 van Schout en Schepenen toestemming in voogdijkwesties , Archief Heusden:
Aan Wouter de Wael en Bastiaan Pullen, als voogden over de
kinderen van Jan de Wael en Cornelia Pullen, tot openbare verkoop
van een huis, dijkkaveling en een perceel bouwland genaamd
Papenhoff,
1726-1726

Rotterdam-ONA 2912: 721 dd 1769
Testament van SR. Johannes van Vianen en Juffr. Gijsberta de Waal, Egteluyden, won. aan de Delftse Vaart binnen deze stad (mutueel).

Rotterdam ONA 3094 dd 7-4-1774
Rek. bewijs van wijlen Mons. Jacobus Vogelensanck in sijn leven rafactiemeester van den tabak binnen dese stad en zijn vooroverleden Juffr. Ida Tol. Hierin genoemd: Cornelis de Waal, won. te Aalburg als in huw hebbende Johanna Vogelensanck.

Rotterdam-ONA 1798: 147 dd 1-9-1799
Rek. bewijs en reliqua…. van de Heer Willem van Walcheren won. te Sciedam als in huw hebbende Juffr. Anna Catharina van Vianen, enige nagelaten dochter van en erfgename ab intestato van wijlen Juffr. Gijsbertje de Waal, wed. van de Heer Johannes van Vianen in zijn leven Commijs van den Heer ontvanger generaal van ’t Edelmogende College ter Admiraliteit op de Maze, gewoond hebbende alhier, enz.

Rotterdam ONA 2929 1395 dd 24-6-1777
De Heer Johannes van Vianen als in huw hebbende Juffr. Gijsbertje de Waal verlenen volmacht aan de Heer Cornelis de Waal won. te Aalbugh betr. de afhandeling van de verkoop van een stukje (leen)land gelegen onder Veen in het land van Heusden, verkocht door Jan Sonneveld, als in huw hebbende Maria Haspels, een volle nicht van Gijsbertje.

Wijk OA 0025 Rolle ( Civ. Rechtspr.) blz. 108 dd 14-10-1780
De Heer Jacob Bot, schout van Genderen en Wijk contra Johannes de Waal als principaal won. te Wijk- betr. pacht van een perceel Hooygras- te betalen f 59,-.

Rotterdam ONA 3536:843 dd 8-9-1790
Juffr. Gijsbertje de Waal, wed. en boedelhoudster van de Heer Johannes van Vianen, verleent volmacht aan haar Ed. Broeder Monsieur Johannes de Waal, won. te Wijk bij Heusden, “speciaal omme in haer comparantes naam te compareren voor Stadhouder en Leenmannen van den lande van Altena en Heusden …..en verley te doen van sekere elff hondt landt, sijnder thans bouw en weylandt
vanouds genaemd de Snabb gelegen in de Peel onder Veen-tussengevoegd: leenroerig aan de Heer Mathijs Beelaerts, Heere van Emminkhoven, enz.

CBG kranteknipselarchief Den Haag

VIII Johannes de Waal, ged. Wijk 2-2-1729,overl. 1-11-1815 te Poederoijen(op de vlucht voor de fransen?), o.tr./tr. te Wijk 5-5-1758/21-5-1758 Hendrika van Gammeren, ged. Wijk 29-4-1738, overl. Wijk 28-6-1808, dr. van Frans Hessel van Gammeren en Marie Heymesse van Zuylichem.
Kinderen ged. Te Wijk;
a) Jan, ged. 15-7-1759
b) Frans, ged. 17-5-1761, jong overleden
c) Jenneken, ged. 13-2-1763
d) Jan, ged. 1-9-1765
e) Marie, ged. 9-11-1766
f) Liezebeth, ged. 26-11-1767
g) Pieter, ged. 1-10-1769- volgt IX
h) Jenneken, ged. 7-4-1771, overl. Wijk 1-11-1835
i) Frans, ged. 28-1-1773- volgt IXbis,
j) Jan, ged. 10-4-1774- volgt IXcis
k) Gijsbert, ged.10-12-1775, 16-8-1805 ingeschreven als poorter van Utrecht
l) Hendrick, ged. 9-11-1777
m) Elisabeth, ged. 6-2-1780
n) Helena, ged. 2-11-1783

Wijk OA 220
De erfgenamen van Frans van Gammeren van vee, huisraad en gereedschap-..1749 nb aanvullen

IXbis Frans de Waal, ged. 28-1-1773 te Wijk, ondertr. ´s Gravensande 23-11-1797 Aagje Best, ged. ’s Gravensande, , 24-6-1814 ingeschreven als poorter van Utrecht, winkelier, overl. 20-8-1849 te Utrecht, tr.2e aldaar 7-9-1815 Geertuij van der Kast, geb 25-9-1785 te Ochten, overl. 8-2-1872 te Rotterdam.
Kinderen:
1e huw.: Hendrika, geb. Wijk 27-2-1801,ged.1-3-1801
2e huw.: Johannes Hendrik, geb. Utrecht 6-9-1815, tr. 1-1-1834 Jacoba Maarschalkerweert, Kind: Geertruide Francina, geb. Utrecht 31-5-1834
Maria Jacoba, geb. Utrecht 16-4-1817
Gijsbert Philip, geb. Utrecht 4-2-1821, tr. Utrecht 5-12-1849 Johanna Beukers
Anna Wilhelmina, geb. Utrecht 20-10-1823
Maria Theodore, geb. Utrecht 11-3-1827

IXcis Jan de Waal, ged. Wijk 10-4-1774, o.tr. Wijk 13-4-1803 Diana van Akkeren
kinderen:
a) Johannes, geb Wijk 22,ged. 30-6-1805
b) Jan, geb. Wijk 25, ged. 30-11-1806
c) Maria, geb. Wijk 27-3, ged. 3-4-1808
d) Hendrikus, geb. Wijk 21, ged. 28-1-1810

IX Pieter de Waal, ged. Wijk 1-10-1769, ingeschr. lidm. N.H. Kerk ’s Gravenhage in 1790 komende uit Brakel/Poederooijen, overl. ’s Gravensande 14-2-1857 ( Aang. 16-2-1857 ), schoenmaker (1820), woonde eerst op de Bierkade , dan in de Boeckhorststraat te ’s Gavengage, tr. 15-5-1796 (Stadhuis en Kloosterkerk)
Catharina Roels, ged. Den Haag (Kloosterkerk) 21-8-1765, overleden 6-5-1856 te ´s Gravenzande, dr. van Reinier Roels en Catharina Overring.
Kinderen:
a) Johannes Hendrik ged.Den Haag Kloosterkerk 2-4-1797,geb. 27-3-1797- volgt X
b) Catharina Wilhelmina, ged. Den Haag Grote Kerk 7-4-1799, geb.6-4-1799, overl.´s Gravenzande 6-1-1870, tr. 4-2-1829 Willem George Frederik Steinmetz, koetsier te Den Haag, sluiswachter te ´s Gravenzande, zoon van Johan Purckhard Steinmetz en Anthonia Wilhelmina Alderkerk. Kind: Pieter Johannes Steinmetz, geb. ´s Gravenzande 6-6-1831
c) Hendrika, ged. Den Haag Grote Kerk 18-2-180,geb. 14-2-1801, tr. 28-10-1840 Pieter Loopeker uit Zierikzee onder gelijktijdige erkenning van hun zoon Pieter Loopeker.
d) Willem Carel, ged. Den Haag Grote Kerk 7-4-1803, volgt Xa
e) Pieter, ged. Den Haag Grote Kerk 21-7-1805, geb.15-7.1805
f) Maria, ged. Den Haag Grote Kerk 28-8-1808, geb.23-8-1808

X Johannes Hendrik de Waal, geb. 27-03-1797, ged. Den Haag 2-4-1797, overl. Haarlem 27-10-1858, akte van Onderwijs 11-10-1815, klerk bij het kantoor De Vries Robbé en Malecotius, 1817 benoemd tot klerk bij de Griffie van de Tweede Kamer, 6-12-1823 Adjunct Commies bij de Secretarie van Staat in ´s Gravenhage, 29-7-1824 benoemd tot Oost-Indisch ambtenaar 3e klasse, 25-1-1825 adjunct-secretaris ter Algemene Secretarie van de Hoge Regeering van NOI , hoofd van deszelfs Bureau, benoemd tot werkend lid van het Genootschap van Waterloo 7-6-1826 onder voorzitterschap van Van der Vinne, Vrijmetselaar lid van de Loge De Ster in het Oosten te Batavia, algemeen secretaris Gouverneur Generaal Du Bus de Gisignies, Van den Bosch en Baud, Hoofd Commies te Batavia 1827, Adjunct Secretaris van de Indische Regering 1831 , verlof Nederland 1834, bij terugkeer in Indië op18-3-1837 benoemd tot President van het College van Boedelmeesters, secretaris van de Directeur Generaal der Financiën in Indië, pensionering op eigen verzoek 1855 , publicatie Handleiding voor Jonge Oostindische Ambtenaren 1857 , trouwt te Den Haag 16-2-1820
Engelberta Jacoba de Ruijter ,geb. ca. 1797, ged. 16-02-1797 te Amsterdam, won. te Den Haag, overl. Haarlem 4-12-1858, dr. van Engelbertus de Ruijter, zilversmid te Amsterdam, overl. 18-9-1806, begr. Nieuwe Kerk/Engelse Kerk te Amsterdam en Margjen Cuilart (Cuylard), ged. 21-4-1776
Kinderen:
a) Catharina, geb. Brussel 28-11-1820, overl. Brussel 3-9-1821
b) Engelbertus, geb. aang. Den Haag 19-11-1821- volgt XI
c) Catharina Petronella Johanna Maria, geb. Den Haag 16-10-1823, overl. Pekalongan 13-7-1851, tr. Batavia 22-12-1842 Christiaan Castens geb. Haarlem 9-11-1814, Resident van Bagelen. Op 3-10-1843 te Serang, Bantam bevallen van een dochter Christina Johanna Castens, overl. Den Haag 22-6-1928, tr. Carel Lodewijk Schröder(1820-1896). Op 27-5-1845 te Serang, Bantam bevallen van een zoon. Op 8-8-1846 bevallen van Maria Henriette Johanna Castens tr. 23-6-1866 met Jacobus Munniks de Jongh, arts, dir. Officier van Gezondheid van het KNIL, Ridder Militaire Willemsorde , 5 kinderen bekend, waaronder Catherina Elisabeth (Ootje) Munniks de Jongh, geb Telok Betong 3-3-1870, zij tr. 9-12-1911 haar neef Dr. Mr. Hendrik Louis Engelbert de Waal.
d) Leonard Johannes Willem, geb. Buitenzorg ( Ned. Indië )6-9-1826- volgt XIbis
e) Jacoba Alida Dina, geb. Batavia 20-9-1829, overl. 30-7-1894, tr. Patitjan 17-10-1852 Christiaan Castens, overl. Den Haag 25-2-1881 Oost-Indisch ambtenaar bij de directie van Middelen en Domeinen, Ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw, dr. Elisabeth Jacoba Josephine Castens geb. Soerabaja 25-4-1855, overl. Den Haag 7-3-1889. Op 7-3-1857 te Batavia bevallen van zoon Christiaan Leonard George Castens, Assistent Resident overleden op 29-6-1916 te Salatiga.
f) Pieter Hendrik, geb. Batavia 3-10-1830, overl. 23-3-1831. Op 1-3-1859 geboren een dochter te Pattie
g) Anna Geertruida, geb. Batavia 17-1-1832, overl. aldaar 1-10-1832
h) Johanna Josephina, geb. Batavia 3-4-1834, overl. Den Haag 27-4-1880 wonende Parkstraat te Den Haag, tr. Haarlem 29-4-1859 Dr. Felix Septimus Elders, geb. 1826, overl. Haarlem 11-6-1891, begr. Oud Eik en Duinen Den Haag, arts, zn. van Cornelis Septimus Elders (1789, overl. 4-5-1868), apotheker te Haarlem en Louise Petronella Francisca Maria Prola.

Xa Willem Carel de Waal, geb. Den Haag 23-5-1803, ambtenaar, overl. Nijmegen 19-08-1864, tr. De Haag 15-12-1824 Christina Portielje,  geb. Amsterdam 13-2-1801, overl. Velp 31-5-1886, dr. van Pieter Portielje en Alida Catharina Cos
kinderen
a) Christina Wilhelmina Hendrika, geb 10-10-1830, dameskleermaakster, overl. Utrecht 20-6-1917, tr. Rozendaal 12-8-1861 George Wilhelmus August Langenberg, jager.
b) Willem Carel, geb. 15-2-1832- volgt XIa
c) Engelbertus Jacobus, geb. 4-11-1833
d) Pieter Engelbertus, geb. 1-3-1835, volgt XIb
e) Alida Catharina, geb. 25-5-1836, overl. Utrecht 21-3-1923
f) Willem George Frederik, volgt XIc
g) Carel Frans, geb. 27-2-1841, boekhouder
h) Leonard Johannes Willem, geb. 25-6-1843

Gemeente archief Den Haag BNR 203.B.269,314
Waal, Willem Carel de, Boekhorststraat, 1821

XIa Willem Carel de Waal, geb. 15-2-1832, commies Departement van Financiën, overl. 11-11-1883 Den Haag, tr. Den Haag 30-4-1857
Gertruda Emilie Bastet, geb. Den Haag 9-1-1832, overl. Den Haag 28-11-1904, dr. van François Daniel Bastet, instrumentmaker en Helène Deschamps.
kind
a) Zoon, geb. Den Haag 4-9-1857
b) Dochter, geb. Den Haag 27-8-1858
c) Pieter, geb 1861, overl. Den Haag 26-10-1866,
d) Willem Carel Leonard, geb. De Haag 6-9-1863, ambtenaar, hoofd commies Bureau voor de Statistiek tr. Den Haag 29-10-1884 Wilhelmina Jakoba Sterke, dr. van Pieter Sterke, opzichter en Adriana van der Helm
e) Pieter, geb. Den Haag 23-5-1867- volgt XIIa
f) Wilhelmina Carolina, geb. 1876, tr. 03-06-1904 Den Haag Johannes Cornelis Cramwinckel, spiegelfabrikant, zoon van Pieter Johan Cramwinckel, spiegelfabrikant en Maria Elizabeth Billroth

XIb Pieter Engelbertus, geb. Den Haag 1-3-1835, ambtenaar bij het Departement van Binnenlandse Zaken, overl. Den Haag 14-8-1933 tr.2-9-1859, Petronille E. Boeykens,geb. 1822, overl. Den Haag 15-7-1915 dr. van Jean Baptist Boeykens en Thérèse Ceuleneers, begraven Nieuw Eik en Duinen, Den Haag.
Kinderen:
a) Marie Therese Virginie de Waal, tr. 18-12-1886 oud 26 jr. Willem Frederik Hendrik Wevers, ambtenaar, overl. Den Haag 4-2-1916, 66jr
b) Petronella Bertha de Waal , geb. Den Haag 2-9-1862, overl. Leiden 6-3-1938, tr. Den Haag 18-5-1892, Johan Casper van der Kam, boekhouder
c) E.H. de Waal gehuwd met mw J.H. ten Ham

d) Wilhelmina Georgina Frederika, geb. Den Haag 1868, overl. Rotterdam 30-9-1923

XIc Willem George Frederik, geb. 30-7-1839, overl. De Haag 4-10-1918, ambtenaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, tr. 4-6-1868 Haarlem Margaretha Wilhelmina van Cuijk, geb. Rotterdam 4-8-1844, overl. Den Haag 22-11-1930, dr van Wouter van Cuijk, smid en Philippina Wilhemina Schnaar
Kinderen:
a) Wouter, geb Den Haag 14-11-1869, overl. Wassenaar 14-2-1952, 1e luitenant Artillerie, Kapitein der Artillerie veldtocht Durazzo, Albanië, Majoor der Artillerie tr. Utrecht 16-1-1923 Frida Sara Jacoba Helena Strumphler, overl. Genekan bij Utrecht 14 augustus 1923, dr van Johannes Fredericus en Paulina Adriana Antoinette Diederichs
b) Philippina Wilhelmina, geb. 11-10-1868 Den Haag; tr. Den Haag 21-08-1889 met Willem Johannes Jongejan, hoofd ener school, geb. 06-03-1863 Den Haag, zn. van Willem Johannes Jongejan, tapper en slijter, en Sara Wilhelmina van Heiningen
c) Willem George Frederik, geb. Den Haag arts, tr. Den Haag 28-9-1900 Georgetta Hendrika Fernanda Becker.
d) Margareta Frederika, geb. Den Haag 23-7-1889, overl. Den Haag 4-5-1890

XIIa Pieter de Waal, geb. Den Haag 23-2-1867, overl. Utrecht 7-3-1949, reiziger, magazijnmeester en commissionair, tr. 1e Den Haag 4-4 1888 Cornelia Huiberdina Carolina Scheepens, geb. Dordrecht 28-9-1858, dr. van Pieter Scheepens en Genoveva Arnoldina Goverts
kinderen:
a) Johannes Jacobus, geb. Geertruidenberg 20-2-1897, procuratiehouder, tr. Utrecht 19-10-1922 Adriana Johanna de Jong, geb. Utrecht 1900, dr. van Cornelis de Jong en Maria Kleyn ( Oudenrijn)
b) Pieter Johannes Willem, geb. Den Haag 7-12-1991, overl. , tr. te Rotterdam 18-9-1919 met Cornelia Johanna Hillegonda den Elzen, geb. Schiebroek 18-1-1897, dr. van Adrianus den Elzen en Anna Maria Janson

tr. 2e te Utrecht 4-2-1931 met Jacoba Eisenburger , oud 54 afkomstig uit Den Bosch.

XIbis Leonard Johannes Willem de Waal, geb. Buitenzorg ( Ned.Indië) 6-9-1826,overl. Den Haag 4-9-1896 gouvernementssecretaris 1855, directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid in N.O.I. 1866, eervol ontslag in mei 1874, overl. Den Haag 5-9-1896, begraven Eik en Duinen Den Haag, 5-5-1874 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, tr. Batavia 27-3-1854 Louise van Kraayenoord, geb. Batavia 31-5-1829, overl. Den Haag 18-5-1900, dr. van Hendrik Evert van Kraayenoord, Hoofdonderwijzer bij de eerste Gouvernementsschool te Weltevreden, Nederlands Oost-Indië, overl. Batavia 25 februari 1833 en Louise Saugai
Kind
a) Hendrik Louis Engelbert, geb. Batavia 13-8-1855- volgt XIIbis
b) Dochter, geb. Batavia 28-3-1857
c) Johanna, geb. Batavia, 12-11-1858 overl. Batavia 15-5-1860
d) Zoon, geb. Batavia 9-3-1865, overl. Batavia 1865

XIIbis Dr. Mr. Hendrik Louis Engelbert de Waal, geb. Batavia 13-8-1855, overl. Den Haag 7-8-1937, in 19-7-1886 benoemd tot lid van de Raad van Justitie, daarna Vice-President Raad van Justitie te Soerabaja , 15-10-1901 President van de Strafkamer Semarang, lid van het Indisch Genootschap, gepensioneerd per 2-6-1908, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, tr. Batavia 18-4-1885 Hillegonda Eva Haga, geb. Batavia 18-1864, dr. van Antonie Haga, generaal en Ernestina Maria Ida Labaar, huw. ontb. 26-9-1899.
Tr. 2e Den Haag 9-12-1911 Catharina Elisabeth (Ootje) Munniks de Jongh, geb. Telok Batong ( Sumatra ) 3-3-1870, kleindochter van zijn tante C.P.J.M. de Waal, overl. Den Haag 25-4-1940, dr. van Jacobus Munniks de Jongh (Nederlands Patriciaat Anno 1919) en Maria Henriëtte Johanna Castens.
Kind 1e huw:
a) Mr. Leonard Anthonis de Waal , geb. Batavia 12-2-1881, leraar Opleidingsschool voor Indische Ambtenaren te Bandoeng , lid van het Indisch Genootschap,tr. Den Haag 17-8-1911 Mr. Johanna Carolina Haga, geb. Batavia 18-8-1884, dr van Jan Haga en Caroline Louise Elisabeth Pfeiffer , dr van Karel Lodewijk Pfeiffer, Lt-Generaal van het Oost-Indisch Leger ( zie over dit geslacht Nederlands Patriciaat Anno 1917 ) ( met verlof te ’s Gravenhage)  en Caroline Louise van Polanen Petel.

XI Engelbertus de Waal, geb. Den Haag 27-11-1821, van 1837 tot 1858 ambtenaar in Nederlands-Indië, achtereenvolgens klerk, commies, hoofdcommies ; vanaf 1848 referendaris ter Algemeene Secretarie te Batavia; vanaf 1856 Directeur der Middelen en Domeinen, vanaf juni 1868 tot 1870 Minister van Koloniën van het Kabinet Van Bosse-Fock, Ridder Nederlandse Leeuw , overl. Den Haag 7-7-1905 , tr. Batavia 21-10-1847 Marie Anna Theodore van der Hucht, geb. Amsterdam 29-12-1828, overl. Den Haag 22-4-1919, dr van Jan Pieter van der Hucht ( zie genealogie Van der Hucht) en Johanna Constantia Wilhelmina Lulofs , geb. 20-12-1796, overl. 08-09-1856, dr. van Johan Lulofs, geb. 20-12-1751 te Zutphen overl. 21-03-1804 te Den Haag, Statenlid, lid van Stads- en kwartierbestuur Zutphen en Lid Wetgevend Lichaam ( zie ook Nederlands Patriciaat) en Constantia Wilhelmina Drijfhout.
Kind:
a) Johan, geb. Batavia 27-9-1848-volgt XII

XII Johan de Waal, geb. Batavia 27-9-1848, lt. Generaal der artillerie, overl. Den Haag 16-4-1922, zie voor loopbaan Wikipedia, tr. Den Haag 24-5-1877 Cornelia Anna Pauline Sutherland, geb. Kedong Kebo 5-6-1850, overl. Den Haag 29-10-1920, dr. van Jan Baptist Jakobus Sutherland, geb. 31-7-1803 Zutphen, overleden 29-5-1865 te Haarlem, begraven te Bloemendaal, Luitenant kolonel, Commandant 4e Bataljon Infanterie te Kedong Kebo , Militaire Willemsorde 3e klasse en ridder van de Nederlandse Leeuw, Generaal-Majoor en Anna Elisabeth Mattheijer, geb. 7-7-1820, overl. 18-11-1912 ,dr. van Paulus Mattheijer, 2e luitenant, Kapitein der 1e klasse, Militaire Willemsorde 4e klasse 5-6-1834, Grootmajoor, geb. `s Gravenhage 24-7-1794, overl. Breskens 10-10-1849 en Hester Elizabeth van der Kooy, geb. Delft 16-6-1799. Paulus is zn. van Jacques Ulrich Mattheijer en Adriana van Markxveld
Kinderen:
a) Engelbertha Carolina Anna, geb. Breda 30-4-1878, overl. Den Haag 24-1-1896 begraven Familiegraf De Waal, Den Haag Scheveningen
b) Johan Jacobus Marinus, geb. Breda 11-1-1880-volgt XIII
c) Eduard Frederik Hendrik, geb. Breda 11-1-1880-volgt XIIIbis

XIIIbis Eduard Frederik Hendrik (Frits) de Waal. geb. 11-1-1880 te Breda, overl. Toronto, Canada 10-6-1950 tr. Toronto,Winnipeg, Canada 16-10-1912 Winifred Maybel Violet Hibbert, geb. Toronto
Kinderen:
a) Winifred, geb. Toronto 20-1-1919, tr. Toronto Harold Brett, kinderen Mary Pat, Cathy en David.
b) Paulina Priscilla, geb. Toronto 25-12-1920, tr. Toronto Franklin Byron Howard Harding: zoon Nicholas Edward Paul Harding, geb. Toronto 15-12-1951, tr. 1e Margaret (Margot) Ellen McGrath, geb. 7 juni 1954, overl. juni 1998, zonen  Brendan John Franklin Harding geb. 1981 en Edward (Ned) Paul McGrath Harding in 1986, tr. 2e 29 feb. 2008 Kimberley Daviau.

XIII Johan Jacobus Marinus de Waal, geb. Breda 11-1-1880, Ritmeester cavalerie, titulair Kolonel 24-12-149 KB 34, Officier in Orde van Oranje-Nassau, Drager van het Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis, overl. Den Haag 26-12-1957 tr. Baarn 4-7-1907 Hendrica Theodora Pit, geb. Utrecht 26-7-1886, overl. 21-4-1959 dr. van Mr Arnoldus Adriaan Pit, ( zie over dit geslacht Nederlands Patriciaat Anno 1913) en Jacoba van Geuns geb. 21-6-1858 te Utrecht dr. van Mr. Steven Jan van Geuns (Nederlands Patriciaat Anno 1924) en Hendrika Theodora Hoyer (Nederlands Patriciaat 1911 en 1916).
Kinderen:
a) Pauline, geb. Venlo 22-10-1908, tr.Joseph Paul de Prez, zn. van Franciscus Eugenius Antonius Maria de Prez en Catherine Alida Cornelia Lütkemeyer, dr. Alexandra Henriette de Prez, geb. Londen, Engeland 17-8-1947 tr. 20-4-1974 Chris Bedford. Van dit huwelijk zijn kinderen bekend.
b) Johan Jacobus, geb. Breda 29-8-1914, overl. in Japans krijgsgevangenkamp te Birma 1-12-1942, tr. Medan 10-1-1940 Gepke M.H. Boer
c) Arnold Adriaan, geb. Breda 2-4-1917, tr. 1e Amsterdam 9 juli 1942 J.R. Redeker, 2e New York 5-6-1948 Nancy Redmond Case
d) Leonard, geb. 1-7-1919 Breda- volgt XIV

XIV Leonard de Waal, geb. Breda 1-7-1919, kandidaat-econoom, directeur, Onderwijsraad, 2-4-1980 nr. 49 officier in de orde van Oranje Nassau, 11-2-1989, ridder Nederlandse Leeuw, Wolffert van Borssele Penning, tr. 6-10-1945 Den Haag Josephine Elisabeth Bogaardt, geb. Batavia 27-12-1919, overleden 1-7-2005, dr. van Mr. Henri Bogaardt, advocaat, rechter, directeur van het Beheersinstituut, ridder Nederlandse Leeuw, geb. 10-7-1890 te Batavia Nederlandsch-Indië, overl.15-9-1968 Den Haag en M.A.J. Haalebos
Kinderen:
a) Johan Henri, geb. Den Haag, 2-8-1946-volgt XV
b) Leonard Engelbertus, geb. Den Haag, 21-10-1947 volgt XVbis
c) Mr Maartje Hendrika, geb. Den Haag 24-1-1949, advocate, tr. Richard Read, geb. 9-7-1944, Queen’s Councillor, 4 kinderen: Robert Read, geb. Melbourne 24-11-1977, Tom Read, MSc, geb. Melbourne 9-1-79, Michael Read, MSc, 24-2-1982 en Julianne Read, MSc PhD, geb. Melbourne 23-6-1985
d) Gijsbert Arnold Joost, geb. Rotterdam 6-8-1951, Sociaal Juridisch Dienstverlener, manager, voorzitter Stichting Indische Thee- en Familie Archieven Van Der Hucht c.s.
e) Reinout Jeroen, geb. Rotterdam 4-6-1957-volgt XVcis

XV Johan Henri de Waal, geb. den Haag 2-8-1946, directeur, landeigenaar boer Colombia tr. 1e 1966
Meinke Alida Zijp, geb.11-2-1943, overl.2009 dr van Jan Zijp en Sara Hendriks, 2 kinderen, tr. 2e
Margarita Ricardo Rivero, geb. Colombia 22-1-1952, 2 kinderen
1e
a) Barbara Wendeline, geb. Rotterdam 26-12-1966, tr. Hugo Bekkers, geb. 23-12-1963, 3 kinderen: Koen, geb. 18-11-1994, Iris geb., Sara Mo geb 16-07-1998
b) Remco Hans Erik, geb. Cartagena, Colombia 17-7-1970 volgt XVI
c) 2e Erica, geb. Colombia 16-7-1979, tr. Derek Roos, CEO Mendix. Hiervan zijn kinderen bekend.
d) Natalia, geb. Colombia 23-9-1980, tr. Patrick Voogt. Hiervan zijn kinderen bekend

XVbis Leonard Engelbertus de Waal, geb. Den Haag 21-10-1947, effectenmakelaar, tr. Charlotte Bruens, geb. Venlo 4-12-1952, lerares aardrijkskunde en geschiedenis, 17-6-2015 draagster van de Chevalier de l’Ordre de Mérite van het Groot Hertogdom Luxemburg, dr. van Bernardus Carolus Maria Bruens en Margaretha Sabina Maria van Erp
kinderen:
a) Martine Margary, geb. Heerlen 28-8-1978, dr. Sanne Lisa de Waal, geb. ´s Gravenmoer 31-5-2015
b) Anneke Leonie, geb. Heerlen 26-3-1980, zelfstandig ondernemer, tr. Tim van Dorst, arts. Hier zijn kinderen van bekend.
c) Mr. Caroline Susanne, geb. Utrecht 6-11-1983, gerechtsauditeur bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, tr. Ir. M. Schrieks. Kinderen bekend.

XVcis Ir. Reinout Jeroen de Waal, geb. Rotterdam 4-6-1957, ambtenaar Ministerie van Landbouw en Visserij, Human Resource consultant, Statenlid Gelderland, ridder van de orde van Oranje-Nassau 4-3-2010,  tr. Doesburg 4-9-1987 Drs. Nanette Kingma, geb. Zwolle 27-3-1959, docent fysische geografie, dr. van Tjeerd Kingma en Carola Goelst
Kinderen:
a) Just Jeroen MSc, geb. Zutphen 25-2-1993, biofarmaceutisch onderzoeker
b) Maarten Reinout MSc, geb. Zutphen 18-4-1995, bestuurskundige

XVI Ing. Remco Hans-Erik de Waal, geb.17-7-1970 te Cartagena, Colombia, manager. Samenwonend 1996 Ing. Bleidy Ruth Zamora Caraballo, geb.14-3-1967 te Cartagena Colombia, Technisch Tekenares Architectuur en Machinebouw, dochter van Jose Maria Zamora Padilla en Luz Marina Caraballo Cassab, kinderen:
a) Bleisa Lucia Mendoza Zamora, geb.13-12-1994 te Cartagena Colombia. Dochter uit eerste huwelijk van Bleidy Ruth Zamora Caraballo.
b) Remco Johan de Waal, geb. 29-11-1999 te Cartagena, Colombia, adelborst.
c) Renske Elisa de Waal, geb. 3-4-2001 te Cartagena, Colombia.

Bijzonderheden:

1. Handgeschreven copie: Folio I, “Johannes Hendrik de Waal…gedesigneerd op `t schip Maryen Hillegonda, Kapt. H. Glazener” KB 29 Juli 1824-103. Het folio bevat de verdere Koninklijke besluiten en ministeriele benoemingen aangaande de carrière tot en met pensioen.
2. “Tegenwoordige Staat van Britsch Indië” door A. de Jancigny in 2 delen vertaling uit het Frans door J.H. de Waal 1842
3. “ Uitvoerige Algemeene Index en verdere Wettelijke Verordeningen van Nederlandsch Indie” door J.H. de Waal, uitgegeven door Lange & Co, Batavia 1852. Met een ‘voorberigt’ van J.H. de Waal op 1 mei 1853. (integraal te vinden bij Google Books)
4. “ Verzameling ten dienste van de jonge Oost-Indische ambtenaar” door J.H. de Waal 1857
5. “ Beschrijving van een loopbaan als Indisch ambtenaar” door J.H. de Waal 1858
6. Portret van E.J. de Waal-de Ruijter is aanvankelijk in de familie Elders. Dit blijkt uit een brief aan J.J.M. de Waal van mevrouw J.S. Sprenger-Vegelin van Claersbergen, wonende te Haarlem dd 11-11-1923. Nu zijn het miniportret en het waterverfschilderij bij G.A.J. de Waal.
7. Waal, H.L.E. de“ De invloed der Kolonisatie op het Inlandsche Recht in Nederlandsch Oost Indië”, dissertatie Leiden 1 juni 1880 G. van den Berg.
8. Waal, L.A. de, “ De financieel zelfstandigheid van locale zelfbesturen in Nederlandsch-Indie”: proefschrift Nederlands, Leiden: S.C. van Doesburgh, 1911. 141p.
9. “ Volkscredietverschaffing in den Indischen Archipel” eerste deel ‘Credietverschaffing door bijzondere personen’ door L.A. de Waal. Uitgeverij & Drukkerij Hollandia te Baarn 1940
10. J.C. van der Hucht, “Journaal op mijne terugreize van Java naar Holland gehouden in het jaar 1847 aan boord van het schip de Jonge Jan” Aantekening vanaf 17 juli tot de aankomst op of rond 3 november 1847 met een amoricum van mevrouw Eugenie van Nes-van Herteveld.
11. Geschriften en publicaties van E. de Waal. Omvangrijk Archief met publicaties en notities eerst als Indisch ambtenaar en later als Minister van Koloniën. Ook privé stukken. Zie Nationaal Archief onder inventarisnummer 2.21.173
12. “ Levensbericht van E. de Waal” , overgedrukt uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde door Mr N.P. van den Berg. Boekhandel en Drukkerij E.J. Brill Leiden 1906
13. E. de Waal: paragraaf in ‘ Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek(NNBW)’ blz. 1267 e.v. Hierin staat abusievelijk vermeld dat Engelbertus in plaats van een, vier kinderen zou hebben gehad met Marie Anne Theodore van der Hucht.
14. Johanna Constantie van der Hucht-Lulofs: Dagboekaantekeningen vanaf 5 mei 1845 tot en met 16 oktober 1853.

14 Reacties op “De Waal Stamreeks

 1. Hello. My name is Nicholas Eduard Paul Harding. I am the Grandson of Eduard Frederik Hendrik de Waal. b. 11-1-1880. My Mother is Pauline Priscilla Harding (nee de Waal) b. Toronto 25-12-1920. I was born 15-12-1951 Kitchener, Ontario, Canada and currently reside in Wasaga Beach, Ontario. Please let me know what information I can provide to help complete this genealogy of the de Waal family. I’m finding it quite fascinating.

  Regards,

  Nick

  • Hello Nick,
   How are you doing. Years back I stayed a few days with Aunt Katie in Toronto (was there at a business trip form New York). You were not there unfortunately. I cherish thos moments because she made me feel at home in her house. Also to find De Waal things in the house was remarkable.
   You are most welcome to send in pitures and adds and corrections on the genealogy.We are also on a My heritagesite: http://www.myheritage.nl/site-109542511/de-waal-web-site-engelbertus-lijn .
   So nice to meet you here.
   Reagrds from your cousin
   Gijs de Waal

 2. Hoi Gijs,
  Volgens mij ben ik toch echt op 28-8-1978 geboren…. 😉

 3. Erg Hartelijk Bedanks,
  I thank you so much for this confirmation on our family “De Waal”.
  Hendrik Arien van Wijk & Cornelia de Waal.my 3de greats grandparents.
  I am Tonny (T J van der Flier) ook (Hermen van der Flier.) on this website.
  I live in Australia ,b amsterdam.
  Greetings Cousins
  Tonny v d F.

 4. Eric v Stappershoef

  Is na te gaan wat Mw Ootje de Waal -Munniks de Jongh op 01-1908 deed zij komt nl voor in het poeziealbum van mij grootmoeder !

  • Geachte heer van Stappershoef, dank voor uw interessante reactie. Gedeeltelijk antwoord op uw vraag vindt op de pagina over L.J.W. de Waal op deze site.
   Helaas heb ik onze papieren niet zoveel terug kunnen vinden over neef Hendrik en zijn geliefde nicht Ootje.
   Het zou een mooie aanvulling zijn als u mij de naam van uw grootmoeder geeft zodat ik misschien daarmee nader onderzoek kan doen. Tegelijk ben ik ook nieuwsgierig naar de inhoud het poeziealbum van uw grootmoeder, althans voor wat betreft Ootje Munniks de Jongh.
   Vriendelijke groet
   Gijs de Waal

   • Eric v Stappershoef

    Beste heer De Waal, Dan heb ik 1 dubbele verrassing voor u de fam De Waal komt twee maal voor 1 x als vermeld Ootje en 1x(ik vermoed) haar dochter Dora de Waal neem aan dat mijn grootmoeder = Jkvr.Touty de Lannoy en Dora
    schoolvriendinnen waren ?! Wilt u wellicht scans van de blz ?
    Eric v Stappershoef

    NB Was Ootje huisvrouw en zat haar man wellicht bij het KNIL ?

 5. Geachte heer van Stappershoef, Ootje en Hendrik Louis Engelbert de Waal, deze was rechter in Soerabaya(zie pagina Leonard Johannes Willem de Waal), hadden geen kinderen samen voor zover ik weet. Waarschijnlijk vanwege het toen geldende credo dat volle neef en nicht beter geen kinderen konden verwekken. Een scan van de betreffende bladzijde zou prachtig zijn en volle vermelding van namen en geboorte datum van uw grootmoeder Touty de Lannoy. Bij voorbaat dank.
  Met vriendelijke groet
  Gijs de Waal

  • Eric v Stappershoef

   Wilt u mij svp uw e mail adres mailen kan hier geen scan aanhangen ! Kunt u haar klasgenootje Dora de waal plaatsen ? Wellicht was Ootje de tante van Dora ? Mvg Eric v Stappershoef

 6. Zoekend naar de combinatie ‘Aalburg’ en ‘Papenhof’ kwam ik op deze pagina uit. Geen Papenhof in Aalburg, maar wel een in Wijk. En dat is echt verschillend. U schrijft dat Papenhof waarschijnlijk hetzelfde is als het Munnikenhof (in de huidige Veldstraat – terzijde: in het spraakgebruik is het niet ‘de’ maar ‘het’ Munnikenhof). Er zijn echter twee argumenten die daartegen pleiten. Het eerste is dat ’t Munnikenhof ver van een dijk afligt, en in de omschrijving uit 1726 die u geeft, wordt een ‘dijkkaveling’ genoemd – Papenhof lag dus aan de dijk (evenals Papenhof in Aalburg overigens).

  Het tweede argument is dat in de vele archiefstukken (incl. kaarten) die ik over Munnikenhof vond, nergens de naam Papenhof genoemd is als alias (dit is een minder sterk argument dan het eerste).

  • Fijn dat u meer informatie over dit onderwerp hebt. De informatie die ik heb gebuikt is overgenomen van Piet Sanders en nog gecheckt door de heer Hoppenbrouwers. Ik sta open voor alle suggesties. Het meest harde bewijs, dat ik heb is een rekening van werkzaamheden aan huis en erf. Ik hoop dat u wellicht meer gegevens hebt over de percelen waar de familie De Wael boerde.

 7. Hallo,

  ik ben de nazaten van Eijmbert van Wijck te Wijk aan het uitzoeken.
  Een van hen, Teuntje Sweeren Bouman, dr v Sweer Bastiaans Bouman en NN, ca 1645 Wijk, X Maarten Rulen de Wael (4-1675), zn v Roeloff Jans de Wael en Anneke Meertens NN. Hun dr. Anneke ged. 15-3-1676 Veen, X Cornelis Willemsz van Son, ged. 19 jan. 1680 Aalburg.
  Ik vroeg me af of deze tak de Wael verbonden is met de door u beschreven tak, te meer omdat er ook verschillende relaties zijn in beide takken de Wael met dezelfde familie Bouman (een van hen, Eijmert Bastiaensz Cornelis Eimbertsz Bouman, was burgemeester in Heusden).

  Trouwens complimenten voor de mooie website (vooral mooi door de goede bronnenweergave)!

  Met vriendelijke groet,
  André van Zon

  • Beste Andre van Zon, we zijn waarschijnlijk wel aan elkaar verwant maar dan via de familie Bac(k)(x). Ook de familie Bouman is aan ons geparenteerd, maar voor zover ik kan nagaan is dat pas sinds de 18-19e eeuw. Het is wel de moeite waard om dat verder uit te zoeken. De familie De Wael was wijd vertakt. Dank voor de complimenten. Met vriendelijke groet, Gijs de Waal

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s