Van Geuns parenteel

 

PitvanGeuns1946 familiewapen van Geuns

Jacoba Pit, geboren van Geuns 1858-1946

 

Jacoba van Geuns werd op 21-6-1858 geboren te  Utrecht als dochter van Steven Jan van Geuns 1827-1903 en Hendrika Theodora Hoyer 1828-1888.

Haar overgrootvader Mr. Willem Hoyer(1754-1831) gehuwd met Aletta van Brakel,  baljuw van Brielle, kapitein van ’t blauwe vendel,raad in de Vroedschap van Brielle van 1773 tot januari 1795, schepen van Brielle (omstreeks: 1782/1783), maire van Brielle van 1814 tot 1815, burgemeester van Brielle, vanaf 1815 (nog in 1822) ontvanger van de verpondingen van Voorne was benoemd lid van de Vergadering van Notabelen, die in 1814 de kersverse soevereine vorst van de Nederlanden mocht bijstaan in het ontwerp van een grondwet. Willem had ook een zetel namens de stad Brielle in de Provinciale Staten van Holland vanaf 1814. Helaas is nergens terug te vinden wat hij van vorstelijke naamgenoot vond.

Hendrika Theodora Hoyer

<H.T. van Geuns, geb. Hoyer 1828-1888. Gouache 25X20 cm origineel in familiebezit De Waal

S.J. van Geuns

 

Mr. S.J. van Geuns 1827-1903>

 

 

 

 

Jacoba trad in het huwelijk met Mr. Arnoldus Adriaan Pit op 28-6-1883 in Utrecht.

?????????? Zij overleed te Den Haag op 26-8-1946.

Binnen de familie is bekend, dat Jacoba een nogal gesloten natuur had. Zij leefde hierdoor nogal teruggetrokken. De familiebezoeken aan Baarn werden niet altijd beantwoord door een tegenbezoek, zodat de kleinkinderen niet altijd met warmte terugdachten aan hun grootmoeder. Zelfs toen haar man in 1925 overleed en Jacoba een appartement betrok in Den Haag (Javastraat) waren de bezoeken over en weer aan haar dochter Jet de Waal-Pit niet van vanzelfsprekend.

1ePit-van Geunskleinkinderen                                                  kleinkinderen De Waal en Van Rossem

Helaas is niet bekend waar de oorzaak van haar natuur lag.

Over de familie van Geuns is aardig wat bekend doordat de familie grote geleerden voortbracht en maatschappelijk wisten bij te dragen. Ook in politiek opzicht is van belang te melden dat de familie van Geuns in de 18e eeuw nadrukkelijk en overtuigd de kant van de Patriotten koos, echter zonder geweld goed te keuren. Misschien speelde hun Doopsgezinde achtergrond hierbij een rol.

Uit het Utrechts Archief:

Over de familie Van Geuns, waarvan het archief in de onderhavige inventaris wordt beschreven, is reeds veel geschreven en gepubliceerd, met name over de uit historisch oogpunt belangrijke leden van dit geslacht. Deze inleiding kan derhalve wat betreft de familiegeschiedenis voornamelijk beperkt blijven tot korte biografische aantekeningen over de belangrijkste archiefvormers. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de opgegeven literatuur.

De bakermat van de familie Van Geuns ligt deels in de provincie Groningen en deels in het aangrenzende Duitse gewest Oost-Friesland. De stamvader van het geslacht, Steven Freriks, werd in 1625 geboren in het Groningse Holwierde. Hij trouwde in 1653 met Lysabeth Dirks, geboren in 1626 te Pilsum in het Greetmerambt in Oost-Friesland. Het huwelijk vond plaats te Dykhausen, een plaatsje in de heerlijkheid Gödens, grenzende aan de Neustadt-Gödens * .

Volgens de familieoverlevering had de keuze van deze woonplaats in zekere zin het karakter van een vlucht voor in Groningen ondervonden geloofsmoeilijkheden. Want Steven Freriks was doopsgezind, en de familie zou dit geloof gedurende meerdere generaties blijven aanhangen. Eén van Stevens kinderen, Jan, werd dan ook in 1688 ‘in de nieuwe stad Geuns in de mennonietenvermaning in den echten staat bevestigt’ met Gepke Lubberts, dochter van de koopman Lubbert Alberts Cremer * . Van de vier kinderen uit dit huwelijk is in dit kader vooral Steven Janszn. van belang, geboren in 1694 (2.1.1). Hij verliet Neustadt-Gödens in 1717 en trok naar Groningen om als lakenhandelaar een bestaan op te bouwen.

Hij gebruikte als eerste de familienaam Van Geuns (= van Gödens). Op 6 oktober van dat jaar deed hij een huwelijksaanzoek aan Dieuwertje Roos, dochter van de gezeten koopman Thijs Hiddes Roos en Jozina Denijs, dochter uit een uit Vlaanderen afkomstig geslacht. Het huwelijk vond plaats op 12 januari 1718 in de vergadering van de Waterlandse doopsgezinden te Groningen. Het echtpaar kreeg zeven kinderen. Het gezin woonde aanvankelijk in de Oude Boteringestraat, in het huis met ‘de roos’. Later verhuisde het vermoedelijk naar het A-kerkhof, waar Steven Janszn. een lakenwinkel dreef. Daarnaast was hij opziener van het collegiantencollege te Groningen. Dieuwertje Roos stierf in 1737. Twee jaar later hertrouwde Steven Janszn. met Dieuwertje Harms Alringh, weduwe van Frans Jansen Stroman en wonende te Leer in Oost-Friesland, waar de familie Alringh een grote linnenrederij had. Steven Janszn. verhuisde met zijn gezin daarheen, doch keerde na de dood van zijn tweede vrouw in 1748 weer naar Groningen terug. Hij overleed in 1757.
Van de zeven kinderen waren er toen nog vier in leven. Twee dochters, Jozina (2.1.2) en Gepke, waren gehuwd en leefden als koopmansvrouwen in Amsterdam. Een zoon Jan (2.1.3) was eveneens gehuwd en leefde als ijzerhandelaar ‘op het Heerenveen’. In dit verband is echter het jongste kind, Matthias, het meest belangrijk.
[Fragment van een kaart uit 1889, met Neustadt-Gödens en omgeving in Oost-Friesland. Uit inv. nr. 439]
Matthias van Geuns (2.1.4) werd geboren op 2 september 1735 te Groningen. Hij bezocht de school te Leer, en vervolgens de Latijnse school te Groningen. Reeds op vijftienjarige leeftijd werd hij ingeschreven aan de universiteit te Groningen (1751). Na aansluitende studiejaren te Leiden, (1758-1759), Parijs (1759-1760) en Amsterdam (1760-1761) promoveerde hij in 1761 te Leiden in de geneeskunde. Vervolgens vestigde hij zich als geneesheer te Groningen, waar hij in 1763 huwde met Sara van Delden, dochter van de koopman Jan van Delden en Sophia de Booser. Vanwege zijn doopsgezinde geloof ging in 1771 een benoeming als hoogleraar aan de universiteit van Groningen niet door. Wel werd hij in 1774 aangesteld als stadsarts, waarbij was inbegrepen het onderwijs aan vroedvrouwen, en in 1775 als archiater der stad Groningen en onderhorige districten * . Eind 1775 werd hij benoemd tot hoogleraar in de geneeskunde, botanie, scheikunde en obstetrie, onderwijs aan vroedvrouwen mede inbegrepen, aan de universiteit van Harderwijk.Matthias van Geuns
Daarnaast werd hij aangesteld als archiater van Gelderland. In het voorjaar van 1776 verhuisde het gezin derhalve naar Harderwijk. In 1791 volgde een benoeming als hoogleraar in de ziektekunde en medische praktijk te Utrecht, en vanaf 1795 (na de dood van zijn zoon Steven Jan) werd daar het onderwijs in de botanie en de leiding over de Hortus Botanicus aan toegevoegd. Daarnaast werd hij ook in Utrecht als archiater aangesteld. Onder Lodewijk Napoleon was hij tevens raadplegend en later eerste raadplegend geneesheer en ambtenaar van het koningshuis. Verder was hij permanent voorzitter van de volgende elkaar qua taakveld min of meer opvolgende commissies: het ‘College van examinatoren van chirurgijns en vroedmeesters’ (tot 1801), de ‘Commissie van geneeskundig bestuur in het departement van de Rhijn te Utrecht’ (1801-1804) en vanaf 1804 de ‘Departementale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt residerende te Utrecht’. Tenslotte was hij stichter en naamgever van het in 1793 opgerichte ‘Utrechts geneeskundig gezelschap Matthias van Geuns’. In 1815 ontving hij zijn emeritaat en na een aantal moeizame jaren overleed hij in 1817.
Uit zijn huwelijk met Sara van Delden werden zeven kinderen geboren. De dochters Sophia (2.1.9) en Jozina Gepke (2.1.11) trouwden respectievelijk met Nicolaas van Heukelom en IJsbrand de Kock. De oudste dochter, Debora Jozina (2.1.6), bleef ongehuwd. Een zoon Izak Matthias (2.1.10) overleed op jonge leeftijd. Zoon Jan (2.1.5) was doopsgezind predikant in achtereenvolgens Leiden en Amsterdam. Zoon Jacob (2.1.8) studeerde medicijnen, vestigde zich aanvankelijk als arts te Groningen maar werd later medeoprichter en directeur van de Associatie Kassa te Amsterdam.

Het meest talentvolle kind, met de aanleg zijn vader als wetenschapper te overtreffen, was Steven Jan van Geuns (2.1.7), geboren te Groningen in 1767. Hij studeerde te Harderwijk, Leiden en Göttingen. In 1789 promoveerde hij te Harderwijk tot meester in de vrije kunsten en in 1790 in dezelfde plaats tot doctor in de geneeskunde. Hij vestigde zich vervolgens als geneesheer te Amsterdam. In 1791 werd hij naast zijn vader te Utrecht benoemd tot hoogleraar in de geneeskunde, botanie en fysiologie alsmede tot directeur van de Hortus Botanicus en vanaf 1794 tevens in de chemie. In 1792 werd hij daarnaast aangesteld als arts van het Provinciaal Gasthuis en als academisch geneesheer.
Hij huwde in 1794 Klazina Johanna Jacoba de Vlieger, dochter van Joan Henrik de Vlieger en Anna Catharina van Royen. Hij overleed in 1795, 27 jaar oud, vermoedelijk aan tyfus. Zeven maanden na zijn dood werd een zoon geboren, Steven Jan Matthijs. Klazina overleed niet lang daarna, in 1798.

Steven Jan Matthijs van Geuns (2.1.13) studeerde aanvankelijk theologie, doch stapte later over op rechten. Hij promoveerde te Utrecht in 1823. Een ‘echt’ beroep heeft hij nooit gehad. Vanwege diverse erfenissen, onder meer van zijn vroeg overleden ouders en van zijn in 1812 overleden oudtante, de kinderloze weduwe Sara Jacoba Elisabeth de Lely-van Royen (2.2.8), was hij al op jonge leeftijd een vermogend man die het zich kon permitteren te rentenieren. Wel bekleedde hij meerdere functies: lid van de gemeenteraad en Provinciale Staten van Utrecht, regent van de Aalmoezenierskamer, secretaris van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en ouderling van de Nederlandse Hervormde gemeente. Hij huwde in 1824 Jacoba Roosendael, dochter van de predikant Wolfert Abraham Johannes Roosendael (2.3.14) en Fenna Hendrina Greven uit Dalfsen. Steven Jan Matthijs overleed in 1849, zijn vrouw in 1853. Van de vier overlevende zoons Steven Jan (2.1.16), Wolfert Abraham Johannes (2.1.17), Joan Henrik (2.1.18) en Jan Jacob (2.1.19) is de laatste in dit bestek het meest van belang.

Jan Jacob van Geuns werd in 1836 te Utrecht geboren. Hij studeerde rechten en promoveerde te Utrecht in 1863. Hij vestigde zich vervolgens als advocaat in ‘s-Gravenhage. In 1871 begon zijn rechterlijke loopbaan; achtereenvolgens was hij rechter-plaatsvervanger, rechter, raadsheer in het gerechtshof, vice-president en president van het hof. Behalve deze werkzaamheden bekleedde hij tal van andere functies: advocaat-diaken der Nederlandse Hervormde gemeente, secretaris en later voorzitter der ‘Algemeene Armenvergadering’, lid van de gemeenteraad en schoolopziener van het 1e district van Zuid-Holland. Hij trouwde driemaal, met respectievelijk Wilhelmina Oudemans (1863), Wilhelmina Maria Blussé (1884) en Maria Johanna Justina Kruseman (1892). Hij had zes kinderen, allen uit het eerste huwelijk: Steven Jan Matthijs (2.1.22), Jacoba Adriana, Antonia Cornelia Wilhelmina, Elisabeth Christina, Willem Antonie Elisa (2.1.23) en Christiaan Anthonie.

Willem Antonie Elisa van Geuns werd geboren te ‘s-Gravenhage in 1871. Hij studeerde aan de Rijkspolytechnische school te Delft. Na zijn afstuderen was hij op diverse plaatsen als ingenieur werkzaam. Hij huwde in 1908 Jeanne Emilie de Kanter, dochter van Jan Hendrik de Kanter en Marie Caroline de Lange. Willem overleed in 1943, zijn echtgenote in 1941. Het echtpaar had twee kinderen, Marie Wilhelmina Justina (2.1.26) en Jan Jacob Hendrik (2.1.27).

Van de overige leden van de familie verdient nog vermelding Jan Jacob van Geuns (2.1.24), zoon van Steven Jan Matthijs van Geuns en Helena Lucia Kips, en kleinzoon van de boven beschreven Jan Jacob van Geuns. De ‘jonge’ Jan Jacob was griffier bij het Amsterdamse gerechtshof, en daarnaast een verdienstelijk dichter. Hij publiceerde regelmatig in diverse tijdschriften, waaronder De Gids. Een deel van zijn werk is gepubliceerd in vier bundels.

 

Genealogie familie Van Geuns

I
Steven Freriks , geb. Holwierde 22-8-1625 , gest. Dykhausen 5-11-1679, grondbezitter te Dykhausen, tr. Dykhausen 15-2-1653 , Lysabeth Dirks , geb. Pilsum 15-3-1626 , gest. nà 1665
Uit dit huwelijk:
1) Dirk, 1654-…
2) Frerik, 1659-…
3) Jan, zie II

II
Jan Stevenszn. , geb. Dykhausen 28-12-1660 , gest. Dykhausen 19-12-1718 , z. van I , koopman te Neustadt-Gödens en grondbezitter te Dykhausen , tr. Neustadt-Gödens 29-1-1688 Gepke Lubberts Cremer , geb. Neustadt-Gödens 26-2-1664 , gest. Dykhausen 25-4-1729 , d. van Lubbert Alberts en Trijntje Geerts
Uit dit huwelijk:
1) Lysbet, 1688-1691
2) Trijntje, 1690 jul-sep
3) Steven, zie III
4) Trijntje, 1697-1718
5) Lysbet, 1702-1705
6) Lubbert Jansz. Cremer, 1710-1781

III
Steven Janszn. van Geuns (2.1.1) , geb. Neustadt-Gödens 1-7-1694 , gest. Groningen25-3-1757 , z. van II, lakenverkoper , tr. Groningen 12-1-1718 , Dieuwertje Roos , geb. 9-12-1696 , gest. Groningen 4-6-1737 , d. van Thijs Hiddes en Jozina Denijs , tr. Leer, 16-8-1739 Dieuwertje Harms Alring , geb. … , gest. Leer 17-3-1748 , d. van Harm Sieuwkes en weduwe van Frans Jansen Stroman .
Uit 1e huwelijk:
1) Jan, 1719 apr 8-20
2) Jozina, zie IVA
3) Jan, zie IVB
4) Gepke, 1724-1766
5) Thijsia (Sytske), 1727-1737
6) Matthias, 1730 jan-feb
7) Matthias, zie IVC

IV A
Jozina van Geuns (2.1.2) , geb. Groningen 6-9-1720 , begr. 30-1-1808 , d. van III , tr. Groningen 6-8-1747 , Jacob Bezoet , geb. Rotterdam 15-1-1722 , begr. 14-1-1779 , koopman , z. van Jacob en Maria Voorhoeve .
Uit dit huwelijk:
1) Steven Jan, 1750-…
2) Maria, 1755-…

IV B
Jan van Geuns (2.1.3), geb. Groningen 9-2-1722 , gest. Groningen 3-7-1780 , z. van III , ijzerhandelaar, tr. 26-12-1746 , Hiltje Bartels Terwisga , geb. Heerenveen … , gest. Groningen 20-4-1797, d. van Bartelt Jelles .
Uit dit huwelijk:
1) Steven, 1748 jan-feb
2) Steven, 1748-1761
3) Aaltje, 1750 okt-nov
4) Aaltje, 1751-1781
5) Dieuwertje, 1753 jun-jul
6) Bartelt, 1754-1788
7) Dieuwertje, 1756-1836
8) Matthias, zie V A

IV C
Matthias van Geuns (2.1.4) , geb. Groningen 2-9-1735 , gest. Utrecht 9-12-1817 , z. van III , arts (1761), physicus (1771) en archiater (1774) te Groningen, archiater van Gelderland (1776), hoogleraar te Harderwijk (1776), archiater der provincie Utrecht en hoogleraar te Utrecht (1791)378px-Matthias-Stephan-van-Geuns, consulterend geneesheer van Lodewijk Napoleon (1807) , tr. Groningen 6-11-1763 Sara van Delden , geb. Groningen 3-10-1739 , gest. Utrecht 18-12-1809 , d. van Jan en Sophia de Booser .
Uit dit huwelijk:
1) Jan, zie V B
2) Debora Jozina, zie V C
3) Steven Jan, zie V D
4) Jacob, zie V E
5) Sophia, zie V F
6) Izak Matthias, zie V G
7) Jozina Gepke, zie V H

V A
Matthias van Geuns , geb. Groningen, 15-9-1758 , gest. Haarlem 21-11-1839 , z. van IV B , doopsgezind predikant te Makkum (1783), Harlingen (1787) en Haarlem (1792) , tr. 15-8-1790 , Trijntje Cornelis Sytses , geb. Leeuwarden 28-3-1768 , gest. Haarlem 30-3-1844 , d. van Cornelis Sytses en Trijntje Jans .
Uit dit huwelijk:
1) Hillegonda, 1791-1866
2) Cornelis Sytse, 1793-1794
3) Cornelis Sytse, zie VI A
4) Anna Catharina, 1797-1853
5) Jan, zie VI B
6) Alida Debora, 1802-1849
7) Bartelt , zie VI C

V B
Jan van Geuns (2.1.5) , geb. Groningen 14-9-1764 , gest. Nijmegen 25-1-1834 , z. van IV C , doopsgezind predikant te Leiden (1789) en Amsterdam (1814) , tr. Leiden 24-7-1793 Geertruyda van Heukelom , geb. 13-7-1764 , gest. Amsterdam 7-1-1816 , d. van Jan en Petronella van Putten , tr. Amsterdam 3-10-1822 , Petronella Helena Buissant des Amorie , geb. Amsterdam 3-10-1781 , gest. 1857 d. van Abraham en Geertruyda Mollink en weduwe van Jan Boumeester .
Uit 1e huwelijk:
1) Matthias, 1799-1806
2) Johanna Petronella, 1801-1845

V C
Debora Jozina van Geuns (2.1.6) , geb. Groningen 27-10-1765 , gest. Utrecht 29-9-1854 , d. van IV C

V D
Steven Jan van Geuns (2.1.7) , geb. Groningen 18-10-1767 , Stevenjanvangeunsgest. Utrecht 16-5-1795 , z. van IV C , Steven Jan van Geuns (1827-1903)ongeveer 1867arts te Amsterdam (1790) en hoogleraar te Utrecht (1791) gewoon hoogleraar Geneeskunde, botanie, physiologie en chemie vanaf 1794 , tr. Utrecht 27-10-1794 , Klazina Johanna Jacoba de Vlieger , geb. Utrecht 15-12-1768 , gest. Utrecht 27-6-1798 , d. van Joan Henrik en Anna Catharina van Royen
Uit dit huwelijk:
1) Steven Jan Matthijs, zie VI D

V E
Jacob van Geuns (2.1.8) , geb. Groningen 10-1-1769 , gest. Amsterdam 7-12-1832 , z. van IV C , arts te Groningen (1793), mede-oprichter en directeur der Associatie Kassa te Amsterdam (1806) , tr. ‘s-Graveland 23-6-1801 , Regina Christina Voombergh , geb. Amsterdam 21-2-1774 , gest. Amsterdam 4-2-1821 , d. van Albert en Christina van Heyst .
Uit dit huwelijk:
1) Matthias, zie VI E
2) Christina Elisabeth, 1804-1805
3) Albert, zie VI F
4) Anna Christina Elisabeth, 1811-1887
5) Jan, zie VI G

V F
Sophia van Geuns (2.1.9) , geb. Groningen 14-12-1771 , gest. Leiden 12-10-1807 , d. van IV C , tr. Utrecht 23-6-1801 , Nicolaas van Heukelom , geb. Leiden 18-6-1761 , gest. Leiden 24-6-1809 , fabrikant , z. van Jan en Elisabeth Gevers en weduwnaar van Maria Schoongevel en Fokje Huidekoper
Uit dit huwelijk:
1) Petronella, 1803-1825
2) Sara, 1805-1850
3) Thijs, 1806-1865
Uit huwelijk Nicolaas en Fokje Huidekoper: Jan Piet (1793-1815) en Folkert (1794-1848)

V G
Izak Matthias van Geuns (2.1.10) , geb. Groningen 11-12-1772 , gest. ‘s-Gravenhage 19-4-1804 , z. van IV C , gezantschapssecretaris te Berlijn en commis. notularis bij het Staatsbewind (1795) , tr. ‘s-Gravenhage 18-1-1803 , Susanna Elisabeth (Boursse) Wils , geb. Middelburg 18-1-1780 , gest. Middelburg 6-12-1813 , d. van Hendrik en Sandra Boursse
Uit dit huwelijk:
1) Izak Matthias, zie VI H

V H
Jozina Gepke van Geuns (2.1.11) , geb. Groningen 26-5-1776 , gest. Utrecht 11-5-1852 , d. van IV C , tr. Utrecht 16-8-1809 , IJsbrand de Kock , geb. Utrecht 21-10-1781 , gest. Utrecht 31-10-1868 , arts te Utrecht , z. van IJsbrand en Maria Anna van Goudoever
Uit dit huwelijk :
1) Maria Anna, 1810-1811
2) Matthias, 1813-1860
3) Maria Anna Geertruyda, 1815-1839
4) Sara Jozina, 1819-1858

VI A
Cornelis Sytse van Geuns , geb. Haarlem 14-8-1794 ,gest. Leeuwarden 21-2-1827 , z. van V A , doopsgezind predikant te Leeuwarden , tr. Ubbergen 22-4-1822 , Barbara van Hees , geb. Ubbergen 10-2-1809 , gest. Arnhem 18-1-1886 , d. van Jacobus en Helena Utzelman
Uit dit huwelijk:
1) Matthias, zie VII A

VI B
Jan van Geuns , geb. Haarlem 10-8-1799 , gest. Haarlem 23-10-1865 , z. van V A , apotheker en drogist , tr. Haarlem 13-9-1827 , Johanna Petronella van der Wissel , geb. Haarlem 13-9-1806 , gest. Haarlem 3-2-1854 , d. van Joost en Margaretha Fetzner
Uit dit huwelijk
1) Margaretha, 1828-1862
2) Catharina Cornelia, 1829-1837
3) Matthias, zie VII B
4) Wilhelmina Antoinetta Hendrika, 1833-1834
5) Jacob Justus, 1835-1855
6) Anna Catharina, 1839-1866
7) Justus, zie VII C
8) Jan, 1844-1850
9) Wilhelmina, 1845-1873
10) Bertha, 1847-1930

VI C
Bartelt van Geuns (2.1.12) , geb. Haarlem 5-8-1805 , gest. Arnhem 10-3-1873 , z. van V A , doopsgezind predikant te Zaandam , tr. Enschede 25-12-1828 , Hermina Juliana ten Cate ,geb. Enschede 3-5-1805 , gest. Velp 24-2-1871 , d. van Hendrik en Clazina Wouters
Uit dit huwelijk:
1) Klazina Julia, 1833-1905
2) Cornelis Sytse, zie VII D
3) Titia Marianna, 1837
4) Cornelia Catharina, 1839-1923
5) Hendrik Othmar, 1840
6) Matthias Johannes, 1844-1876

VI D
Steven Jan Matthijs van Geuns (2.1.13) , geb. Utrecht 15-12-1795 , gest. Utrecht 10-4-1849 , z. van V D , lid der gemeenteraad en provinciale staten van Utrecht, secretaris van het Nut, ouderling der Nederlandse Hervormde gemeente te Utrecht , tr. Dalfsen 2-4-1824 , Jacoba Roosendael , geb. Dalfsen 3-1-1799 ,gest. Utrecht 25-7-1853 , d. van Wolfert Abraham Johannes en Fenna Hendrina Greven
Uit dit huwelijk:
1) Steven Jan, 1825-1826
2) Steven Jan, zie VII E
3) Wolfert Abraham Johannes, zie VII F
4) Hendrika Theodora, 1828-1888
5) Fenna Hendrina, 1832-1833
6) Joan Hendrik, zie VII G
7) Jan Jacob, zie VII H

VI E
Matthias van Geuns (2.1.14) , geb. Groningen 26-10-1802 , gest. Amsterdam 3-2-1877 , z. van V E , directeur van de Associatie Kassa te Amsterdam , tr. Amsterdam 13-10-1831 , Charlotte Henriette Elisabeth Rietveld , geb. ‘s-Gravenhage sep 1809 , gest. Amsterdam 30-3-1867 , d. van Arnold en Charlotte Neyman

VI F
Albert van Geuns , geb. Amsterdam 6-10-1806 , gest. Amsterdam 31-7-1879 , z. van V E ,oprichter bankiershuis Luden en Van Geuns , tr. Amsterdam 18-4-1834 , Rebekka Anna Beets , geb. Amsterdam 16-1-1808 , gest. Amsterdam 23-5-1842 , d. van David en Regina Magdalena Mensinga , tr. Ede 6-8-1846 , Geertruid Anna Beets , geb. Amsterdam 25-7-1809 , gest. Arnhem 22-10-1878 , d. van David en Regina Magdalena Mensinga .
Uit 1e huwelijk:
1) Rebekka Anna, 1839-1909
2) Matthias, 1841-1843
Uit 2e huwelijk: 1) Regina Christina, 1848

VI G
Jan van Geuns , geb. Amsterdam 5-7-1808 , gest. Amsterdam 5-12-1880 , z. van V E , arts (1835), buitengewoon hoogleraar (1847), hoogleraar (1857) en arts (1872) te Amsterdam , tr. Amsterdam 1-7-1847 , Maria Petronella Geertruida Büchler , geb. Amsterdam 16-6-1825 , gest. Amsterdam 2-2-1851 ,d. van Daniel David en Anna Geertruida van Hees
Uit dit huwelijk:
1) Jacob, zie VII I
2) Anna Elisabeth, 1849-1851
3) Maria Petronella Geertruida, 1851-1877

VI H
Izak Matthias van Geuns , geb. ‘s-Gravenhage 10-8-1804 , gest. ‘s-Gravenhage 2-10-1869 , z. van V G , tr. Amsterdam 1-8-1829 , Anna Zweerts , geb. Amsterdam 14-6-1807 , gest. ‘s-Gravenhage 22-12-1877 , d. van Philip en Susanna Catharina Maria Bodel ,
Uit dit huwelijk:
1) Susanna Elisabeth, 1830
2) Debora Jozina, 1832-1909

VII A
Matthias van Geuns , geb. Leeuwarden 18-8-1823 . gest. Leeuwarden 1-8-1904 , z. van VI A , doopsgezind predikant te Haarlem en Leeuwarden (1850) , tr. Terschelling 6-4-1852 , Anna Barbara Bakker , geb. Terschelling 13-2-1834 , gest. Leeuwarden 17-3-1855 , d. van Jacob Sybrandsz. en Grietje Siebes Visser

VII B
Matthias van Geuns , geb. Haarlem 11-10-1831 , gest. Malang 11-8-1917 , z. van VI B , civiel ingenieur , tr. Tjirebon 19-3-1860 , Eline Julie Alexandrine Bédier de Prairie , geb. St. Denis (Réunion) 10-12-1842 , gest. Semarang 25-6-1918 , d. van Ernest Joseph en Marie Louise Elisabeth Carosin des Landelles
Uit dit huwelijk:
1) Jan, 1861-1910
2) Ernest Joseph, 1862-1944
3) Anna Justina Carolina, 1865-1866
4) Henriette Ernestine Wilhelmina, 1868
5) Armand, 1873
6) Frederik Karel, 1874-1947

VII C
Justus van Geuns (2.1.15) , geb. Haarlem 6-2-1842, gest. Helmond 30-7-1878 , z. van VI B , ingenieur-chef bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Tilburg , tr. Manchester 9-6-1869 , Ellen Birchall Turton , geb. Manchester 21-7-1846 , gest. … , d. van John Turton en Hannah Birchall
Uit dit huwelijk:
1) David, 1871
2) John Waterloo, 1874-1927
3) Walter, 1877-1878

VII D
Cornelis Sytse van Geuns , geb. Zaandam 12-10-1844 , gest. ‘s-Gravenhage 8-9-1917 , z. van VI C , hoofd-ingenieur Openbare Werken Nederlands-Indië , tr. Pekalongan 26-7-1867 Lucia Debora Muller, geb. Salatiga 23-10-1844 , gest. … , d. van Georgius Henricus en Virginie Elisabeth Montigny
Uit dit huwelijk:
1) Hermine Thérèse, 1868
2) Elise Eugenie, 1869
3) Anna Clazina, 1872
4) Maria Lucia, 1874
5) Pauline Cornelie, 1877
6) Hendrik Jacob, 1880

VII E
Mr. Steven Jan van Geuns (2.1.16) , geb. Utrecht 22-1-1827 , gest. Utrecht 8-1-1903 , z. van VI D , rechter-plaatsvervanger (1856), substituut-officier van justitie (1857), advocaat-generaal van het gerechtshof (1856) en officier van justitie (1866) te Utrecht, Statenlid voor de Provincie Utrecht, Commissaris van de Utrechtsche Hypotheek Bank , tr. Den Briel 8-7-1853 Hendrika Theodora Hoyer , geb. Den Briel 20-12-1828 , gest. Utrecht 24-12-1888 , d. van Mr. Hermanus Theodorus, advocaat, president van de Rechtbank te Brielle en Hermanna Johanna Roosendael
Uit dit huwelijk:
1) Hendrik Theodoor, zie VIII A
2) Jacoba, geb. Utrecht 21-6-1858 , overl. Den Haag 26-8-1946 tr. Utrecht 28-6-1883 Arnoldus Adriaan Pit

VII F
Wolfert Abraham Johannes van Geuns (2.1.17) , geb. Utrecht 2-12-1828 , gest. Brummen 27-8-1891 , z. van VI D , tr. Brummen 16-10-1856 Elisabeth Ontijd , geb. ‘s-Gravenhage 28-3-1837 , gest. ‘s-Gravenhage 30-4-1915 , d. van Conradus Gerardus Rudolphus en Anna Christina Elisabeth van Geuns
Uit dit huwelijk:
1) Anna Christina Elisabeth, 1868-1935
2) Johannes Rudolphus, zie VIII B
3) Jacob Eliza Catharinus, zie VIII C

VII G
Joan Henrik van Geuns (2.1.18) , geb. Utrecht 18-1-1835 , gest. Wageningen 19-12-1879 , z. van VI D , grondeigenaar, penningkundige , tr. Rijsenburg 3-4-1856 Carolina Margaretha Elisabeth Kobus , geb. Driebergen 29-9-1836 , gest. Driebergen 23-1-1901 , d. van Albert en Geertruyda Kennedy
Uit dit huwelijk:
1) Steven Jan Matthijs, 1857-1940
2) Albert Joan Henrik, 1858-1918
3) Jacoba Geertruyda, 1860-1866
4) Karel Jacob Wolfert, 1862-1907
5) Rudolf Albert Jacobus, 1864-…
6) Wolfert Abraham Johannes, 1866-1897
7) Geertruyda, 1876-…

VII H
Jan Jacob van Geuns (2.1.19) , geb. Utrecht 15-12-1836 , gest. ‘s-Gravenhage 27-12-1915 , z. van VI D, rechter-plaatsvervanger (1871), rechter (1873), raadsheer gerechtshof (1878), vice-president (1901) en president (1901) van het gerechtshof, lid gemeenteraad te ‘s-Gravenhage en schoolopziener 1e district Zuid-Holland , tr. Arnhem 18-6-1863 Wilhelmina Oudemans , geb. Djakarta 21-4-1839 , gest. ‘s-Gravenhage 30-4-1883 , d. van Antonie Cornelis en Jacoba Adriana Hammecher , tr. 2e ‘s-Gravenhage 19-6-1884 Wilhelmina Maria Blussé , geb. Dordrecht 25-2-1835 , gest. ‘s-Gravenhage 16-4-1886 , d. van Jan Jacob en Maria van den Acker en weduwe van Cornelis van Bell , tr. 3e ‘s-Gravenhage 24-3-1892 Maria Johanna Justina Kruseman , geb. ‘s-Gravenhage 28-12-1837 , gest. ‘s-Gravenhage 4-10-1919 , d. van Jan Diederik en Anna Maria Ross en weduwe van Hendrik Heye
Uit 1e huwelijk:
1) Steven Jan Matthijs, zie VIII D
2) Jacoba Adriana, 1866-1891
3) Antonia Cornelia Wilhelmina, 1868-1870
4) Elisabeth Christina, 1869-1870
5) Willem Antonie Elisa, zie VIII E
6) Christiaan Anthonie, 1876-…

VII I
Jacob van Geuns , geb. Amsterdam 26-10-1848 , gest. Baarn 2-11-1909 , z. van VI G , arts te Amsterdam , tr. te ‘s-Gravenhage 14-6-1877 Hermina Johanna Lette , geb. Den Briel 24-5-1855 , gest. Amsterdam 23-2-1941 , d. van Sebastiaan Hendrik en Fenna Hendrika Hoyer
Uit dit huwelijk:
1) Maria Petronella Geertruida, 1878-…
2) Fenna Hendrina, 1879-1942
3) Jan, 1882-…
4) Sebastiaan Hendrik, 1887-…

VIII A
Hendrik Theodoor van Geuns (2.1.20) , geb. Utrecht 18-9-1855 , gest. 1941 ,z. van VII E , griffier bij het kantongerecht te Druten (1882), Nijmegen (1893) en Dordrecht (1902) , tr. Druten 2-10-1889 Anna Maria Geertruida Elsen , geb. Druten 13-8-1867 gest. … , d. van Willem en Elisabeth de Kadt
Uit dit huwelijk:
1) Steven Jan, 1891
2) Hendrika Theodora, 1893

VIII B
Johannes Rudolphus van Geuns (2.1.21) , geb. Utrecht 9-3-1870 , gest. Pontresina 31-12-1924 , z. van VII F , oogarts te ‘s-Gravenhage , tr. ‘s-Gravenhage 18-4-1895 , Victoire Pauline Scherius , geb. Brussel 4-1-1869 , gest. ‘s-Gravenhage 12-10-1956 , d. van Reinier en Carolina Charlotta Nagel
Uit dit huwelijk:
1) Abraham Wolfert, 1896-1943
2) Charley Paul Rudolph, 1899-1943
3) Elisabeth Reina Johanna, 1902-1984
4) Pauline Victoire, 1903-1982

VIII C
Jacob Eliza Catharinus van Geuns , geb. Utrecht 15-11-1872 , gest. … , z. van VII F , civiel ingenieur en directeur van de NV Utrechtsche Asphaltfabriek Van het Stein & Takken , tr. Arnhem 10-12-1891 Maria Elisabeth Hermina Aeyelts , geb. ‘s-Gravenhage 7-3-1871 , gest. … , d. van Daniel en Cornelia Jeannette Adama
Uit dit huwelijk:
1) Cornelia Jeannette, 1893-…
2) Antonie Cornelis, 1895-1897
3) Jacob, 1904-…

VIII D
Steven Jan Matthijs van Geuns (2.1.22) , geb. ‘s-Gravenhage 18-6-1864 , gest. 16-1-1939 , z. van VII H , ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Zierikzee (1892), substituut-officier van justitie te ‘s-Gravenhage (1899), officier van justitie te Zierikzee (1912), advocaat-generaal bij het gerechtshof van ‘s-Hertogenbosch (1913) en Amsterdam (1916) , tr. Leiden 4-5-1892 Helena Lucia Kips , geb. ‘s-Gravenhage 15-9-1866 , gest. 8-11-1928 , d. van Henricus Cornelis en Johanna Elisabeth Valckenier
Uit dit huwelijk:
1) Jan Jacob (2.1.24), 1893-1959
2) Johanna Elisabeth (2.1.25), 1895-1970
3) Wilhelmina Justina, 1900-1985

VIII E
Willem Antonie Elisa van Geuns (2.1.23) , geb. ‘s-Gravenhage 22-11-1871 , gest. ‘s-Gravenhage 22-10-1943 , z. van VII H , civiel ingenieur, onder-directeur (1895) en directeur (1903) der Tweede Noord-Hollandsche Tramweg Maatschappij , tr. Heemstede 26-5-1908 , Jeanne Emilie de Kanter , geb. Semarang 13-4-1877 , gest. ‘s-Gravenhage 22-1-1941 , d. van Jan Hendrik en Marie Caroline de Lange
Uit dit huwelijk:
1) Marie Wilhelmina Justina (2.1.26), 1911-1988
2) Jan Jacob Hendrik (2.1.27), 1912-

 

 

 

Van Geuns Parenteel

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s